กรม สบส. เปิดบ้านรับคณะผู้อบรม Medical Hub Executive Program 2024 ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย ให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำของโลก

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Medical Hub Executive Program 2024 จำนวน 86 ท่าน ซึ่งเดินทางมาศึกษาระบบงานและบริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยนายแพทย์สุระ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหาร และภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หลังจากนั้น ผู้เข้าอบรมชมบูธนิทรรศการ ที่นำเสนอภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วย การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ การดำเนินงานด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจสุขภาพ

โดยหลักสูตร Medical Hub Executive Program 2024 หรือ MEP เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจสุขภาพ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Medical Service Hub, Wellness Hub, Academic Hub และ Product Hub ผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำของโลกในด้าน Health & Wellness Destination ซึ่งหลักสูตร MEP มีจุดเด่นในการออกแบบผ่านแกนกลางหลักสูตรที่มีเนื้อหาทันสมัย โดยมีระยะเวลาอบรมรวม 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 6 สิงหาคม 2567 ซึ่งหลักสูตร Medical Hub Executive Program 2024 จะมุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ ตามหัวข้อ Big 4 Innovation Module “I For DHSS” อาทิ นโยบายด้านเศรษฐกิจสุขภาพ Soft Power กฎหมายในการประกอบธุรกิจสุขภาพ เทรนด์และนวัตกรรมในโลกอนาคตสุขภาพ ฯลฯ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยให้ขึ้นแท่นผู้นำในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร “สร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ อุตสาหกรรมอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
Facebook
Scroll to Top