คณะกรรมการมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Executive Program

คณะกรรมการมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามการประชุมมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีมติตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการในการดำเนินการจัดหลักสูตรอบรม จำนวน 3 คณะ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ หลักสูตรการอบรม Medical Hub Executive Program ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการจัดหา รายได้เข้ามูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความข้อ 16.4 และข้อ 23 แห่งข้อบังคับมูลนิธิกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กอปรกับมติคณะกรรมการมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการประชุมมูลนิธิ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการมูลนิธิ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการอบรม Medical Hub Executive Program โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

นายสุระ วิเศษศักดิ์

ประธานกรรมการ

นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ

รองประธานกรรมการ

นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

กรรมการ

นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ

กรรมการ

นายสามารถ ถิระศักดิ์

กรรมการ

นางนลินา ตันตินิรามัย

กรรมการ

นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ

กรรมการ

นายจรัส รัชกุล

กรรมการ

นายถาวร ขาวแสง

กรรมการ

นายประวิทย์ สัพพะเลข

กรรมการ

นายชาตรี พินใย

กรรมการ

นายบุญเลิศ เตียวสุวรรณ

กรรมการ

นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุนทรี มีมุข

เหรัญญิก

Scroll to Top