นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดหลักสูตร

Executive Program

รัฐฯ เปิดหลักสูตร Medical Hub Executive Program สร้างผู้นำอุตฯ การแพทย์ไทย

โดยหลักสูตรดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวโน้มที่ว่าประเทศไทยถือเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตัดสินใจเดินทางเข้ารับบริการรักษาพยาบาล รวมถึงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนั้น กรม สบส. จึงร่วมกับมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และกำกับดูแลกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำของโลกในด้าน Health & Wellness Destination แก่ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ และกลไกในการบูรณาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Medical Service , Hub Wellness , Hub Academic Hub และ Product Hub

ข่าวสาร

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และเป็นผู้รับผิดชอบกฎหมายด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

I For D H S S

แกนกลางหลักสูตรจากเนื้อหาที่ทันสมัยนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีด ความสามารถในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมก้าวสู่เวทีโลก

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แนะนำหลักสูตร
Medical Hub Executive Program (MEP) 2024

โดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Executive Program

ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program ที่ 3/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Medical Hub Executive Program 2024 (ฉบับแก้ไข)

ตามที่มูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Medical Hub Executive Program 2024 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program ที่ 1/2567 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 93 ราย และ ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program ที่ 2/2567 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ราย นั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนรายชื่อของผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Medical Hub Executive Program 2024 คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Medical Hub Executive Program 2024 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 86 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

Executive Program

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่น 1

ตามที่มูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program กำหนดจัดให้มีการอบรมหลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่น 1 ซึ่งดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และได้พิจารณาคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ บริหารจัดการหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการอบรมหลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่น 1 จำนวน 93 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

Executive Program

มูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่น 1

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวฯ รุ่นที่ 1 จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 80 คน โดยจะอบรมทั้งหมด 14 ครั้ง ทั้งการอบรมในภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงาน โดยผู้เข้ารับอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การอบรม คือ ระยะเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีระยะเวลาการอบรม 14 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 6 สิงหาคม 2567 และเริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการหลักสูตร มูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18702 หรืออีเมล hrd2566.hss@gmail.com

Our Faculties & course

หลักสูตรทั้งหมด

Medical Hub Executive Program

รายละเอียดหลักสูตร
- โครงสร้างหลักสูตร
การอบรม รวมทั้งหมด 14 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 29.5 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี (การบรรยาย/อภิปราย/ศึกษาดูงาน) รวม 22 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ (กิจกรรมกลุ่ม) รวม 7.5 ชั่วโมง
- วิธีการสมัครเข้ารับการอบรม
สมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลสมัครในระบบ Google Form ที่ https://forms.gle/eErEaveLCmhZsu4y9 หรือแสกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง โดยผู้สมัครจะต้อง อัพโหลดภาพถ่ายขนาดไม่เกิน 10 MB
- คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้บริหาร นักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ที่สนใจพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างศักยภาพ และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ และเป็นผู้ดำเนินการในธุรกิจด้านเศรษฐกิจสุขภาพชั้นนำของประเทศ
- จำนวนผู้เข้าอบรบที่รับรองหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตรฯ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมรุ่น 1 จำนวน 80 คน
- ระยะเวลาและสถานที่ในการอบรม
1. ระยะเวลาการอบรม 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 6 สิงหาคม 2567
(รวมทั้งหมด 14 ครั้ง โดยอบรมทุกวันอังคาร เวลา 13.30 – 16.30 น.
2. สถานที่ฝึกอบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ (อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

หลักสูตรประกาศนียบัตร

รายละเอียดหลักสูตร
- รายละเอียดหลักสูตร
- รายละเอียดการรับสมัคร
- คุณสมบัติผู้สมัคร
แผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาอบรม

หลักสูตรวุฒิบัตร

รายละเอียดหลักสูตร
- รายละเอียดหลักสูตร
- รายละเอียดการรับสมัคร
- คุณสมบัติผู้สมัคร
แผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาอบรม

หลักสูตรอื่นๆ

รายละเอียดหลักสูตร
- รายละเอียดหลักสูตร
- รายละเอียดการรับสมัคร
- คุณสมบัติผู้สมัคร
แผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาอบรม

โครงการ

รายละเอียดหลักสูตร
- รายละเอียดหลักสูตร
- รายละเอียดการรับสมัคร
- คุณสมบัติผู้สมัคร
แผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาอบรม

เปิดรุ่นแรก หลักสูตรอบรม
Medical Hub Executive Program (MEP)
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มุ่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำของโลกในด้าน Health & Wealth Destination ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย เทรนด์และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

Executive Program

หลักสูตร MEP เป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการตามหัวข้อ Big 4 Innovation Module

หลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ก.พ. 2567 โดยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนด 80 คนโดยขอให้เขียนโปรไฟล์ให้ชัดและละเอียด ว่าเป้นใคร ตำแหน่งอะไร ทำอะไรมา จะคัดเลือกจากโปรไฟล์ที่ส่งมาเป็นหลัก ไม่มีการสัมภาษณ์ แต่จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย อธิบดี สบส. รศ.นพ.ฉันชาย ศ.นพ.อภิชาติ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. และรองอธิบดี สบส.ทั้ง 3 คน อบรมทั้งหมด 14 ครั้ง ทั้งในภาคทฤษฎีและศึกษาดูงาน ต้องผ่านเกณฑ์อบรมคือระยะเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. – 6 ส.ค. 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายเลขานุการหลักสูตร มูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. 021937000 ต่อ 18702 หรืออีเมล hrd2566.hss@gmail.com

“I For DHSS” นโยบายด้านเศรษฐกิจสุขภาพ Soft Power กฎหมายในการประกอบธุรกิจสุขภาพ เทรนด์และนวัตกรรมในโลกอนาคตสุขภาพ

Scroll to Top