Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่น 1

ร่วมสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ อุตสาหกรรมอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

หลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่น 1

ผู้นำอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย ยกระดับกลไกสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ร่วมสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ อุตสาหกรรมอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

องค์ความรู้ทางวิชาการทันสมัย BIG 4 INNOVATION

MODULE “I FOR D H S S”
นโนบายด้านเศรษกิจสุขภาพ
กฏหมายในการประกอบธุรกิจสุขภาพ
TREND และนวัตกรรมในโลกอนาคตด้านสุขภาพ
พลังแห่ง SOFT POWER และความยั่งยืน SUSTAINABLITY
เรียนรู้ เจาะลึก จากกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จจากภาครัฐและเอกชน
OPEN HOUSE ครั้งแรกของการเปิดบ้าน กรม สบส. และ อย.

หลักการและเหตุผล

แนวโน้มการดูแลสุขภาพในทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบบริการสุขภาพทางการแพทย์และการสาธารณสุข เน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล การมีวิถีชีวิตที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ และองค์รวมทั้งกาย จิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อม ประกอบกับในทั่วโลกได้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย ที่ทำให้พลเมืองมีอายุขัยยืนยาวขึ้น ส่งผลให้นโยบายด้านสุขภาพมีความจำเป็นและสำคัญทั้งในระดับประเทศไทยและระดับโลก เป้าหมายการเดินทางเพื่อแสวงหาการดูแลสุขภาพและการพำนักอาศัยระยะยาวของพลเมืองทั่วโลกกำลังเป็นความจำเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความพร้อมในกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมด้าน Health &Wellness ซึ่งนโยบายรัฐบาล กฎหมาย และระบบนิเวศน์ของไทย มีความพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง จากความสำคัญดังกล่าว มูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดให้มีหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่น 1 ขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจให้มีองค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจการดูแลสุขภาพเชิงท่องเที่ยวซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญของแผนพัฒนาประเทศไทย ต่อไป

จัดอบรม 14 สัปดาห์ทุกวันอังคาร
เริ่มวันที่ 7 พฤษภาคม - 6 สิงหาคม 2567
ณ โรงแรมอัศวิน กรุงเทพมหานคร


นพ. สุระ วิเศษศักดิ์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นพ. ณรงค์ อภิกุลวณิช
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาล

รศ. นพ. ฉันชาย สิธิพันธุ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ. คลินิก นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
ผอ.รพ. ศิริราชปิยะมหาราชการุณย์

นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค

นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ
ประธานคณะผู้บริหาร BDMS Wellness Clinic

ดร. การดี เลียวไพโรจน์
ผอ.ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (Future Tales Lab)
บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณกรด โรจนเสถียร
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท

ติตต่อสอบถามได้ที่

งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Scroll to Top