หลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่น 1

ผู้นำอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย ยกระดับกลไกสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ร่วมสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ อุตสาหกรรมอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

การบรรยาย การอบรมหลักสูตร MEP 2024 (สัปดาห์ที่ 8)

1. “การพัฒนาธุรกิจ Wellness ของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่เวทีโลก” โดย คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2. “นวัตกรรม โอกาสของประเทศ ใน Wellness Tourism สู่ระดับโลก : กรณีศึกษากิจการชีวาศรม” โดย คุณกรด โรจนเสถียร ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท

3. นำเสนอกลุ่ม Hands

4. นำเสนอกลุ่ม Heart

Scroll to Top