หลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่น 1

ผู้นำอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย ยกระดับกลไกสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ร่วมสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ อุตสาหกรรมอนาคตขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

การบรรยาย การอบรมหลักสูตร MEP 2024 (สัปดาห์ที่ 9)

1. “โอกาสของประเทศไทยใน Academic Industry เพื่อก้าวสู่เวทีโลก บทบาทของโรงเรียนแพทย์ ระดับนานาชาติ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์” ศ.นพ.กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
2. บรรยายหัวข้อ”Global Dental Business” โดย ผศ.ทพ.ภควัตร ชาตริยานุโยค CEO Global Dental Complex
Scroll to Top